BRITISH CAMP (MOUNTAIN LOCATION, PL)

 • Contract

  British Camp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-216) przy ul. Modlińskiej 6A/ 222, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001003726, NIP 5242956029, REGON 523747665, kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł, dalej jako „Organizator” i oraz rodzice lub opiekun prawny uczestnika, dalej jako „Opiekun

  §1 Przedmiot umowy

  1. Przedmiotem umowy jest udział w obozie British Camp “Mountain location” (dalej jako „Obóz”)

  2. Obóz zostanie zorganizowany w terminie:

       03.06.2023 – 09.06.2023

       10.06.2023 – 16.06.2023

       18.06.2023 – 24.06.2023

       25.06.2023 – 01.07.2023

       04.07.2023 – 10.07.2023

       11.07.2023 – 17.07.2023

       19.07.2023 – 25.07.2023

       26.07.2023 – 01.08.2023

  3. Miejsce organizacji Obozu: Grand Karpatia w Budzowa 2, 34-531 Murzasichle, Polska

  4. Czas trwania Obozu to 7 dni

  5. Organizator Obozu zapewnia:

  a) nocleg z zakwaterowaniem w pokojach 2-4 osobowych o wysokim standardzie, z dostępem do pełnego węzła sanitarnego;

  b) wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja);

  c) opiekę wychowawców, instruktorów i kadry kierowniczej z odpowiednimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem;

  d) sale do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, wyposażone w nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały metodyczne;

  e) ubezpieczenie NNW;

  f) atrakcyjny program językowo-sportowy:

  • 17 godzin akademickich języka angielskiego tygodniowo z native speakerami 
  • 21 godzin zajęć sportowych i  innych zajęć tygodniowo
  • 21 godzin anglojęzycznych projektów, aktywności, quizów wyłącznie w języku angielskim w grupach 12-14 osobowych
  • 1,5 godziny dziennie na korzystanie z telefonu i innych gadżetów 

  g) korzystanie z infrastruktury i udział w następujących czynnościach:

  • kryty basen
  • boisko do piłki nożnej
  • boisko do siatkówki plażowej, badmintona
  • tenis stołowy, frisbee i zdobądź flagę
  • joga lub stretching
  • oglądanie filmów po angielsku
  • wieczorne imprezy taneczne i wokalne

  h) po udziale w obozie:

  • dyplom za osiągnięcia
  • raport nauczyciela o sukcesach w nauce języka angielskiego
  • sprawozdanie opiekuna 
  • link do fotoreportażu online z profesjonalnymi zdjęciami

  6. Warunki uczestnictwa w Obozie określają Ogólne Warunki Uczestnictwa („OWU”), które są integralną częścią Umowy i stanowią załącznik nr 1 do Umowy. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z OWU.

  7. Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu NNW stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

  8. Podpisanie Umowy przez Opiekuna jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego zasad Obozu.

  §2 Warunki odpłatności

  1. Opłata za udział Uczestnika w Obozie zgodnie z informacją zawartą na stronie: https://british.camp/camps/grand-karpatia/
  2. W ciągu 5 dni po podpisaniu Umowy Opiekun  zobowiązany jest do zapłaty 30% opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej.  
  3. Pozostałą część opłaty należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora w Banku PKO o numerze 55102010420000810205243946 w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu.

  §3 Postanowienia końcowe 

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przez Organizatora w związku z zawarciem Umowy zawiera Klauzula informacyjna, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
  2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  3. W przypadkach nieprzewidzianych Umową zastosowanie znajdują obowiązujące powszechnie przepisy prawa.

   

 • General conditions

  Załącznik nr 1

  Ogólne Warunki Uczestnictwa w obozie językowym organizowanym przez British Camp sp. z o.o.

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Obozu jest spółka British Camp sp. z o.o. (KRS: 0001003726, NIP: 5242956029, REGON: 523747665) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6A lok. 222.
  2. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozie Językowym organizowanym przez British Camp sp. z o. o., stanowią integralną część Umowy o uczestnictwo w obozie językowym i wymaga pisemnego potwierdzenia jego otrzymania i zapoznania się z jego treścią przez osobę zawierającą umowę o uczestnictwo w obozie.
  3. OWU określają prawa i obowiązki osób uczestniczących w obozie, zwanych dalej „Uczestnikami”, a także prawa i obowiązki osób zawierających umowę o udział w obozie, zwanych dalej „Opiekunami”.
  4. Osobami uczestniczącymi w obozie są osoby niepełnoletnie, zatem ich udział w obozie wymaga wyrażenia pisemnej zgody na ich udział przez ich Opiekuna, przy czym wszelkich czynności prawnych związanych z zawarciem umowy dokonuje Opiekun.
  5. Opiekun zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia określonego w Umowie o uczestnictwo. Podstawą uczestnictwa w obozie jest zapoznanie się z ofertą Organizatora i OWU, a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego podając pełne dane teleadresowe, dane dotyczące uczestnika oraz wpłacenie zaliczki w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia uczestnika. Pozostała część należności zostanie wpłacona najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia obozu. O dacie zapłaty decyduje data wpływu należności na konto Organizatora.
  6. Zawarcie umowy z Opiekunem o udział w obozie następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą, OWU i innymi obowiązującymi regulaminami, wszelkimi oświadczeniami oraz po podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki w określonym terminie.
  7. W dniu powrotu z Obozu uczestnicy odbierani są z miejsca zbiórki przez Opiekuna. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika z miejsca zbiórki lub odebranie go przez inną osobę niż Opiekunowie, Opiekun jest zobowiązany do napisania stosownego oświadczenia, w którym upoważnia inną osobę do odbioru i dostarczenia tego oświadczenia osobiście do Organizatora.
  8. Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora od momentu przekazania Uczestnika przez Opiekuna w dniu wyjazdu do momentu odbioru dziecka w dniu powrotu z obozu.

   

  §2 Definicje

  Użyte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa określenia oznaczają:

  1. Organizator – British Camp sp. z o.o. (KRS: 0001003726) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6A lok. 222
  2. Uczestnik – osoba zgłoszona na Obóz przez opiekuna prawnego
  3. Opiekun – opiekun prawny Uczestnika Obozu
  4. Obóz – obóz językowy organizowany przez British Camp sp. z o.o.
  5. Wykonawca – Hotel Sielanka nad Pilicą w Warce. 
  6. Umowa o uczestnictwo – Umowa o uczestnictwo w obozie językowym
  7. OWU – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozie Językowym organizowanym przez British Camp sp. z o. o. 

  §3 Prawa i obowiązki stron

  1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o uczestnictwo w, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

         a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub jego Opiekuna;

         b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;

         c) siłą wyższą.

  2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, jednakże w wysokości nie wyższej niż cena obozu.

  3. Organizator nie odpowiada za skradzione, zgubione lub zniszczone rzeczy Uczestnika.

  4. Ze względu  na specyfikę wypoczynku w Obozie rzeczy  wartościowe (telefony, tablety, aparaty fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) należy pozostawić w domu.

  5. Ze względu na program obozu korzystanie z telefonów jest ograniczone (tylko 1.5 godziny dziennie). W innych godzinach Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania telefonów Uczestników  w specjalnych skrzynkach.

  6. Organizator ma obowiązek zagwarantować Uczestnikom opiekę wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców oraz nadzorować ich pracę podczas wypoczynku.

  7. Organizator ma obowiązek poinformować Opiekuna, niezależnie od pory dnia w przypadku, gdy sytuacja wymaga interwencji Opiekuna.

  8. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed rozpoczęciem obozu, w wyniku, których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Opiekuna na piśmie lub w inny skuteczny sposób. W takiej sytuacji Opiekun powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Obozu ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany te jednak nie mogą powodować  istotnych zmian umowy, a standard i jakość świadczonych usług musi zostać zachowana.

  10. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że:

  a) Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń kadry instruktorskiej, stosowania się do wszystkich regulaminów obowiązujących na Obozie, do przestrzegania przepisów prawa na terenie odbywania się Obozu;

  b) Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu oraz zakaz palenia  tytoniu lub zażywania i posiadania środków odurzających;

  c) dbanie o’mienie kompleksu rekreacyjnego, przestrzeganie zasad jego funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa.

  d) Nie używania telefonów komórkowych, tabletów, przenośnych konsol do gier itp. w ciągu dnia (z wyjątkiem czasu specjalnie przewidzianego na takie czynności) s

  e) Nie używania wiatrakowców, desek i innych pojazdów.

  f) Nie wychodzenia poza teren kompleksu rekreacyjnego samodzielnie, w tym z rodzicami, bez pisemnej zgody przedstawiciel Organizatora.

  g) Nie korzystania  z miejsc przeznaczonych do rozrywki (baseny, place zabaw, wszelkie atrakcje). bez opieki przedstawiciela Wykonawcy i/lub kompleksu rekreacyjnego.

  h) Szanowania innych ludzi.

  i) Nie bawienie się z dzikimi zwierzętami i nie zbliżania się do nich.

  j) Nie korzystania z  niczego poza restauracją kompleksu rekreacyjnego bez zgody osoby odpowiedzialnej.

  k) Nie wnoszenia ani nie przechowywania  żywności w pomieszczeniach mieszkalnych.

  l) Przestrzegania norm, zasad techniki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony środowiska i ogólne zasady porządku publicznego, o których Uczestnik zostanie poinformowany przez przedstawiciela Wykonawcy w dniu rozpoczęcia prowizja za usługi.

  m) Nie oglądania ani nie rozpowszechniania  zdjęć i materiałów wideo, gier, tekstów i innych materiałów obscenicznych nieprzeznaczonych do oglądania przez osoby poniżej 18 roku życia.

  n) Zrekompensowanie szkód majątkowych wyrządzonych w mieniu Wykonawcy lub innych osób z własnej kieszeni środkami finansowymi lub z udziałem środków Klienta.

  o) Przyczynić się do stworzenia warunków, które uniemożliwiają wyrządzanie krzywd fizycznych, majątkowych i/lub szkody moralne, w szczególności w wyniku nieprzestrzegania ogólnych norm i zasad, przepisów prawa dotyczących cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych poprzez przemoc fizyczną i/lub psychiczną, wszelkiego rodzaju dyskryminację znak, upokorzenie honoru, godności (zastraszanie), rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji itp.);

  p) Nie przebywania w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitariatach osób przeciwnej płci.

  q) Nie wychylania się przez poręcz schodów, nie otwierania samodzielnie okien i nie wchodzenia przez nie do pokoju lub z pokoju;

  11. Organizator w przypadku rażącego niestosowania się Uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej, a zwłaszcza w przypadku spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, wprowadzenie wulgaryzmów, lekceważenie uprawnień prawnych opiekuna zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku. O podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Opiekuna. W tym przypadku Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika na własny koszt;

  12. Prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników wypoczynku dotyczy także sytuacji, w których uczestnik utrudnia sprawne realizowanie programu i naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych;

  13. Opiekun wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi w przypadku podejrzenia spożywania narkotyków lub alkoholu przez uczestnika. A także badanie anty Covid19 w przypadku objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Organizator zapewnia, że zawsze będzie starał się wcześniej skontaktować z rodzicami lub opiekunami uczestnika. Opiekun wyraża zgodę na udzielenie pomocy medycznej oraz podanie leków jeżeli będzie sytuacja zagrażająca życiu Uczestnika. 


  §4 Odwołanie obozu, zmiana warunków Umowy o uczestnictwie w obozie językowym

  1. Organizator może rozwiązać umowę o uczestnictwie i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu obozu językowego, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o uczestnictwie w obozie językowym z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Opiekuna o rozwiązaniu umowy o uczestnictwie w obozie językowym niezwłocznie przed rozpoczęciem obozu.


  §5 Warunki rezygnacji z uczestnictwa

  1. Rezygnacja – odstąpienie od umowy przez Opiekuna jest możliwa za zapłatą odstępnego stosownie do brzmienia art. 395 Kodeksu cywilnego.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga pisemnego oświadczenia wraz z zapłatą odstępnego przelewem na rachunek Organizatora stosownie do treści przepisu art. 396 Kodeksu cywilnego.

  3. Opiekun może odstąpić od umowy o uczestnictwie w obozie językowym w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Z zastrzeżeniem pkt 5.4 Opiekun jest zobowiązany do zapłacenia opłaty za odstąpienie od umowy o uczestnictwo w obozie językowym (odstępnego) w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy:

       a) 30 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 21 a 14 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem obozu,

       b) 50 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 13 a 8 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem obozu,

       c) 100 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 7 dni (włącznie) przed rozpoczęciem obozu.

  4. Opiekun może odstąpić od umowy o uczestnictwie przed rozpoczęciem obozu bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację obozu lub przewóz do miejsca docelowego. Opiekun może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

  5. Opiekun wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot wynikających z zapłaty odstępnego.

  6. Potrącenie następuje z chwilą złożenia przez Opiekuna oświadczenia o skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia i zobowiązany on jest zapłacić tytułem odstępnego jedynie ewentualną różnicę kwot zaliczki i pozostającą do zapłaty tytułem odstępnego w dniu złożenia oświadczenia woli.

  7. Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w obozie, według terminu dokonania odstąpienia od umowy, chyba że Opiekun wskaże osobę wstępującą w jego prawa i obowiązki.

  8. Opiekun nie może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, nawet jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

  9. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w §5 pkt 8, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Opiekun zawiadomi go o tym w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

  10. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w §5 pkt 8, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Opiekunowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia umowy.

  11. Za nieuiszczoną część ceny obozu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany osoby uczestniczącej w obozie, Opiekun i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

  12. Organizator zaleca zawarcie przez Opiekuna umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

  13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zawiadomienie o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków winno być dokonane w formie pisemnej. Skuteczność oświadczeń i zawiadomień składanych przez Opiekuna za pośrednictwem poczty e-mail wymaga potwierdzenia otrzymania korespondencji przez pracownika Organizatora


  §6 Reklamacje

  1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o uczestnictwie w obozie językowym przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą Opiekunowi przysługuje prawo do reklamacji.

  2. Jeżeli w trakcie obozu Uczestnik stwierdzi wadliwe wywiązywanie się z umowy przez Organizatora, Opiekun powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
  3. Reklamacje w formie pisemnej Opiekun uczestnika powinien złożyć do Organizatora w ciągu 30 dni od dnia zakończenia danego turnusu obozu, którego reklamacja dotyczy – pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.
  4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

  §7 Zgłoszenie Uczestnika

  1. W celu zgłoszenia dziecka do udziału Obozie, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokładnie zapoznać się z treścią, a następnie wypełnić i przesłać drogą elektroniczną dostępny na naszej stronie formularz zgłoszeniowy uczestnika.

  2. Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, należy dokonać wpłaty zaliczki, po czym otrzymają Państwo dostęp do dokumentów obozowych.

  3. Po otrzymaniu kompletu dokumentów obozowych należy wypełnić/podpisać i dostarczyć do Organizatora:

        a) kartę kwalifikacyjną Uczestnika i załącznik do karty (najpóźniej do 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu);

        b) niezbędne oświadczenia i upoważnienia (najpóźniej w dniu wyjazdu);

        c) oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i uczuleniach na leki lub pokarmy w dniu wyjazdu (do złożenia w dniu wyjazdu na obóz).;

  4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania Organizatora o specjalnych potrzebach wychowawczych Uczestnika (w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym) wpisując te informacje na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w formularzu zgłoszeniowym.

  5. Jeżeli Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w formularzu zgłoszeniowym.

  6. Jeżeli uczestnik zażywa stałe leki, należy pamiętać, by przy wyjeździe przekazać je wychowawcy w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania.


  §8 Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli umowa o uczestnictwie w obozie językowym w sposób odmienny od niniejszych warunków uczestnictwa reguluje poszczególne kwestie – pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
  2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
  3. Organizator oświadcza, iż spełni wszystkie niezbędne warunki wymagane przy organizacji wypoczynku dla dzieci.
  4. Obóz został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  5. Uczestnicy Obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia obozu do dnia jego zakończenia. Zakres ubezpieczenia NNW wynosi 10.000 PLN. 
  6. Ubezpieczenie NNW nie obejmuje świadczeń medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku obywateli Polski świadczenia te są refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  7. Uczestnicy nieposiadające obywatelstwa polskiego (brak nr Pesel) zobowiązani są do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia KL na terenie RP lub posiadanie dokumentu upoważniającego do bezgotówkowego leczenia.
  8. Nazwa i adres ubezpieczyciela: SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie 01-204 przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 42793, o kapitale akcyjnym w wysokości 43 950 000 zł, NIP: 5832758112.
  9. Do wniosku o wypłatę należy dołączyć: kopię umowy, kopię dowodu wpłaty, oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata.
  10. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu zawarcia i realizacji Umowy jest Organizator. Kontakt z administratorem danych – email: hello@british.camp Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z  którym można skontaktować się w  sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych oraz z  wykonywaniem praw przysługujących Podróżnym zgodnie z  przepisami o  ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: hello@british.camp Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Podróżnych dostępne są na stronie https://british.camp/pl/regulamin-sielanka/
  11.    Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika do celów promocji swojej działalności. Wykorzystanie wizerunku może obejmować umieszczanie go w publikacjach, na stronach internetowych oraz w drukowanych materiałach promocyjnych. Zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. 
  12. Opiekun upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Zawierający umowę uczestnictwa ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby oraz Uczestnika w imieniu którego zawarta zostaje umowa.
   

   

 • Online payment

  BRITISH CAMP Sp. z o.o
  NIP 5242956029
  PKO Bank 55102010420000810205243946
  WARSZAWA 03-216
  MODLIŃSKA 6A/222

  UCZESTNICTWO W OBOZIE BRITISH CAMP
  + Додати послугу
  payu