BRITISH CAMP (TOWN LOCATION, UK)

 • Договір про надання послуг

  «Виконавець» – юридична особа, або фізична особа-підприємець, що зареєстрована в установленому законом порядку та здійснює свою діяльність під торговою маркою «Британський табір STUDY», що зазначена в рахунку та путівці/замовленні до цього публічного договору, та Замовник, який приєднався до цих умов у встановленому ними порядку (далі – «Замовник»), далі при спільному згадуванні – «Сторони», уклали Договір про надання послуг організованого заміського тематичного відпочинку та мовного практикуму (далі – «Договір») на наступних умовах:

  1. Загальні положення

  1.1. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: https://british.camp/publichnyj-dogovir-miska/ (далі – «Сайт») є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

  1.2. Заповнення та відправлення Замовником путівки на Сайті, яка містить: (a) відомості про Замовника (прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорту громадянина України, місце проживання, номер телефону та адресу електронної пошти); (b) відомості про Учасника (прізвище, ім’я та по батькові, його дату народження); (c) обрані Замовником дату заїзду, період надання Послуг та спосіб їх оплати (далі – «Путівка»), а також здійснення інших дій, визначених у розділі 3 цих умов, є акцептуванням Замовника пропозиції (оферти) Виконавця укласти Договір.

  1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених у Путівці, без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на цих умовах.

  1.4. Ці умови, а також умови надання Послуг, визначені Замовником у Путівці, становлять Договір. Договір може бути укладений виключно у порядку, визначеному цими умовами. При цьому Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

  1.5. Днем укладення даного Договору є повна оплата Послуг відповідно до пункту 3.3 та розділу 5 цих умов.

  2. Предмет договору

  2.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених Договором, зобов’язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі (у тексті цих умов – «Учасник»), комплекс послуг організованого заміського тематичного відпочинку та мовного практикуму (у тексті цих умов – «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплатити такі Послуги.

  2.2. Обсяг Послуг, місцезнаходження Комплексу відпочинку, який є місцем надання Послуг (далі – «Комплекс відпочинку»), строки надання Послуг та їх вартість визначена в Умовах надання Послуг, які є Додатком № 1 до Договору.

  3. Момент укладення договору

  3.1. Для укладення Договору Замовник заповнює та направляє Путівку відповідно до пункту 1.2 цих умов.

  3.2. Виконавець розглядає Путівку та у разі можливості надання Послуг в обумовлені Замовником у Путівці строки, формує рахунок для оплати Послуг та направляє його Замовнику. Замовник після отримання зазначеного у цьому пункті рахунку здійснює його оплату на умовах, визначених розділом 5 Договору.

  3.3. Направлена Замовником засобами Сайту Путівка, рахунок Виконавця, сформований для оплати Замовником Послуг, та повна оплата Замовником Послуг є підтвердженням того, що Договір укладено.

  4. Права та обов’язки сторін

  4.1. Виконавець відповідно до Договору зобов’язується:

        4.1.1 забезпечити протягом строку надання Послуг щоденне проведення занять з іноземної мови в групі, у складі якої перебуватиме Замовник або визначена Замовником особа (Учасник), під керівництвом викладача;

        4.1.2. забезпечити перебування, проживання та харчування Учасника у заміському Комплексі відпочинку відповідно до правил, встановлених таким Комплексом відпочинку;

        4.1.3. організувати навчальний процес, забезпечити для проведення занять аудиторією (приміщенням), що відповідає санітарним нормам і правилам, належними навчальними, методичними та інформаційними матеріалами (посібниками), необхідними для вивчення іноземної мови на рівні, що відповідає рівню володіння Учасника іноземною мовою, визначеному попередньо Виконавцем;

        4.1.4. Організувати на території Комплексу відпочинку проведення різноманітних розважальних та спортивних заходів, занять з розвитку особистих якостей Учасника за участю та під наглядом кваліфікованих фахівців;

        4.1.5. забезпечити цілодобовий нагляд перебування Учасника у Комплексі відпочинку;

        4.1.6. забезпечити, у разі такої необхідності, можливість надання Учаснику первинної медичної допомоги у Комплексі відпочинку;

        4.1.7. за результатами проходження мовного практикуму, який є складовою Послуг, надати Учаснику підтвердження володіння відповідним рівнем знання іноземної мови у довільній формі;

        4.1.8. забезпечити перевезення Учасника до Комплексу відпочинку з місця відправлення, попередньо повідомленого Виконавцем Замовнику, а також повернення Учасника з Комплексу відпочинку до цього ж місця за результатом надання Послуг у відповідну дату закінчення надання Послуг. Місце відправлення буде зазначене у Путівці.

        4.1.9. забезпечити Учасника страхуванням (страховим полісом) від настання можливих ризиків під час перебування у Комплексі відпочинку;

        4.1.10. забезпечити соціально-психологічний супровід (спостереження в період адаптації, індивідуальні бесіди, психологічна діагностика, участь в корекційно-розвиваючих заняттях) Учасника кваліфікованим фахівцем та надавати інформацію про результати цих дій Учаснику.

  4.2. Виконавець відповідно до Договору має право:

        4.2.1. визначати рівень володіння Учасником іноземної мови на власний розсуд до початку надання Послуг, а також за підсумком надання Послуг;

        4.2.2. за результатом визначення рівня володіння Учасником іноземної мови спрямувати його у відповідну навчальну групу, а також в залежності від рівня володіння Учасником іноземної мови – визначати методику мовного практикуму в групі;

        4.2.3. до початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, зокрема, якщо це зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця (хвороба, форс-мажорні обставини, зміна умов праці та ін.), змінювати осіб, під керівництвом яких проводяться заняття з іноземної мови;

        4.2.4. змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається;

        4.2.5. у процесі надання Послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість;

        4.2.6. припинити надання Послуг шляхом розірвання Договору в односторонньому порядку без будь-якої компенсації Замовнику за неотримані Послуги у разі грубого порушення Учасником Правил перебування на території Комплексу відпочинку, які є Додатком 2 до Договору, умов проходження мовного практикуму та будь-яких інших грубих порушень, що можуть нашкодити іншим особам та/або діловій репутації Виконавця.

  4.3. Замовник відповідно до Договору зобов’язаний:

  4.3.1. забезпечити дотримання Учасником Правил перебування на території Комплексу відпочинку, які є Додатком 2 до даного Договору, та інших правил та інструктажів, з якими буде ознайомлений Замовник та Учасник до початку надання Послуг;

  4.3.2. здійснити оплату Послуг в розмірах, у строки та в порядку, що встановлені Договором;

  4.3.3. не пізніше дня здійснення повної оплати Послуг надати Виконавцю: а) копію свідоцтва про народження Учасника, в разі якщо Учасник є малолітньою особою; б) довідки про стан здоров’я, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення, які підтверджують стан здоров’я Учасника; в) копію паспорту Замовника та Учасника;

        4.3.4. дотримуватися вимог Комплексу відпочинку, а також підписати усі документи, передбачені умовами перебування на території Комплексу відпочинку та забезпечити виконання та дотримання таких умов Учасником;

        4.3.5. у разі наявності будь-яких обмежень для Учасника, пов’язаних зокрема з особливостями харчування (необхідністю в дієтичному харчуванні), розвагами, знаходженням у водоймі (басейні), фізичними навантаженнями, перебуванням на сонці тощо, або наявності захворювань (хронічних і нехронічних), повідомити Виконавця про такі обмеження та/або захворювання в момент укладення Договору;

        4.3.6. забезпечити відправлення (приїзд) та перебування Учасника у Комплексі відпочинку у здоровому стані, без будь-яких захворювань, в охайному вигляді і чистому одязі.

  4.4. Замовник відповідно до Договору має право:

        4.4.1. отримувати Послуги у порядку та на умовах, встановлених Договором;

        4.4.2. вимагати безпечне для Учасника перебування на території Комплексу відпочинку та відвідування нею розважальних заходів відповідно до встановлених Комплексом відпочинку умов;

        4.4.3. оплачувати інші розважальні послуги, які надаються на території Комплексу відпочинку та не обумовлені Договором. 

  5. Вартість послуг та порядок їх оплати

  5.1. Вартість Послуг за даним Договором визначена Сторонами у валютному еквіваленті – Євро, та зазначається в Умовах надання Послуг, які є Додатком 1 до Договору. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України гривні, і сплачується Замовником за комерційним курсом  на підставі рахунку-фактури, станом на дату виставлення рахунку.

  5.2. Сторони розуміють, що вартість Послуг може збільшуватись у разі підвищення офіційного курсу євро, встановленого Національним банком України («НБУ»), більше ніж на 20%:

        5.2.1. У разі збільшення офіційного курсу євро по відношенню до офіційного курсу євро, встановленого НБУ станом на 1 січня поточного року, більше ніж на 20% відсотків, Виконавець має право в односторонньому порядку прийняти рішення про пропорційне підвищення розміру несплаченої вартості Послуг, шляхом направлення повідомлення Замовнику про збільшення вартості Послуг.

        5.2.2. У день отримання Замовником повідомлення Виконавця про збільшення вартості Послуг вартість Послуг вважається відповідним чином збільшеною. Але у будь-якому випадку Виконавець не може приймати рішення про зміну вартості Послуг, які вже сплачені Замовником.

  5.3. Під час укладання Договору Замовник оплачує вартість Послуг у повному обсязі або у сумі, що складає 50% їх вартості. У разі оплати 50% вартості Послуг, решту вартості Послуг Замовник сплачує не пізніше ніж за 30 днів до дня початку надання Послуг. Днем початку надання Послуг є дата початку періоду їх надання, визначена у Путівці. 

  5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у рахунку Виконавця для оплати Послуг, що надсилається на електронну пошту Замовника або надається у письмовому вигляді, або шляхом внесення грошових коштів в касу Виконавця з дотриманням вимог діючого законодавства щодо готівкового обігу.

  6. Відмова від послуг та повернення сплачених коштів

  6.1. Замовник має право відмовитись від Послуг в односторонньому порядку на умовах, встановлених цим розділом.

  6.2. Відмова Замовника від Послуг відповідно до цього розділу має наслідок у вигляді розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дня отримання відмови Замовника.

  6.3. Наведена у цьому розділі відмова вважається отриманою Виконавцем у разі направлення такої відмови засобами поштового зв’язку або кур’єрською службою, у день отримання Виконавцем відправлення, яке містить зазначену відмову Замовника.

  6.4. Укладенням Договору Сторони визнають, що грошові кошти, отримані Виконавцем від Замовника, частково спрямовуються на покриття витрат, які Виконавець вимушений нести у зв’язку з наданням Послуг, у зв’язку з чим сума грошових коштів, яка підлягає поверненню Виконавцем Замовнику у разі розірвання Договору відповідно до цього розділу, підлягає зменшенню в залежності від своєчасності направлення Замовником своєї відмови згідно п. 6.5. – 6.7. даного Договору.

  6.5. Виконавець має право повернути Замовнику 70% отриманих від Замовника грошових коштів у якості оплати Послуг за умови отримання відповідної відмови Замовника від Послуг не пізніше ніж за 15 днів до дня початку їх надання, зазначеного у Договорі.

  6.6. Виконавець має право повернути Замовнику 50% отриманих від Замовника грошових коштів у якості оплати Послуг за умови отримання відповідної відмови Замовника від Послуг не пізніше ніж за 7 днів до дня початку їх надання, зазначеного у Договорі.

  6.7. У разі відмови Замовника від Послуг у строк, менший ніж 7 днів до початку їх надання, Виконавець не здійснює повернення отриманих від Замовника грошових коштів.

  6.8. Виконавець здійснює повернення Замовнику коштів у зв’язку з його відмовою від Послуг відповідно до цього розділу протягом шести календарних місяців з дня отримання відмови. Повернення коштів здійснюється у спосіб та за реквізитами, за якими вони були сплачені Виконавцю.

  6.9. Сторони, у разі відмови Замовника від Послуг відповідно до цього розділу, можуть домовитися про часткове перенесення надання Послуг на інший строк, шляхом розірвання цього Договору та укладення нового Договору, ціна Послуг у якому визначатиметься зі знижкою.

  7. Відповідальність та форс-мажор

  7.1. За невиконання, неналежне виконання або порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.

  7.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути такі порушення у найкоротший строк.

  7.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору якщо такі порушення спричинені настанням обставин непереборної сили, тобто таких, які перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторін та перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань за Договором (форс-мажор). До таких обставин належать стихія, страйк, суспільно небезпечні діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, епідемія, карантин, локдаун, заборона на проведення заходів, революція, заколот, повстання, масове заворушення, саботаж, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нестача води через погодні чи природні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж тощо. У разі настання таких обставин Сторона, яка в силу цих обставин не може виконати свої зобов’язання, зобов’язується повідомити іншу Сторону у день виникнення таких обставин

  7.4. У разі якщо обставини непереборної сили, наведені у пункті 7.3 Договору, тривають понад 180 днів будь-яка зі Сторін має право вимагати розірвання цього Договору згідно умов розділу 6.

  7.5. У разі неможливості надання послуг Виконавцем та за його вимогою, строк виконання зобов’язань Сторін за Договором продовжується на строк існування обставин непереборної сили, наведених у пункті Договору, за умови, що такі обставини унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань. Після завершення строку дії зазначених обставин Сторони мають продовжити виконувати свої зобов’язання за договором у повному обсязі. 

  7.6. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за несприятливі наслідки, які настали у зв’язку з неповідомленням Замовника про існуючі у Учасника обмеження, зокрема обмеження медичного характеру або особливості харчування.

  7.7. Укладенням Договору Замовник бере на себе відповідальність за будь-які дії Учасника та будь-які нанесені Учасником збитки, якщо такі дії було здійснено (завдано збитків) протягом строку надання Послуг. Замовник також несе повну фінансову відповідальність за будь-які дії Учасника, що призвели до псування або знищення майна Виконавця, майна Комплексу відпочинку та/або майна третіх осіб. У разі нанесення Замовником або Учасником будь-яких збитків майну, що використовуватиметься у процесі надання Послуг, Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю такі збитки у повному обсязі протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення Виконавця про необхідність такого відшкодування. У цьому випадку Виконавець на вимогу Замовника надає копії належних документів, якими встановлено розмір збитків та підтверджується їх відшкодування третім особам. Такими належними документами можуть бути платіжні доручення, прибуткові касові ордери, розписки тощо. Документом, яким встановлюється факт завдання збитків Учасником та їх розмір є акт, складений за участю Виконавця (або його представника) та представника організації, яка здійснює управління (розпорядження) Комплексом відпочинку. Сплата компенсації Замовником Виконавцю здійснюється у спосіб, визначений Виконавцем у відповідному повідомленні.

     8. Строк дії договору та порядок його розірвання

  8.1. Договір набирає чинності з моменту вчинення Сторонами усієї сукупності дій, визначених розділом 3 цих умов, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

  8.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

  8.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю відмови на умовах та у порядку, передбачених розділом 6 Договору. Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у разі виникнення будь-якої з обставин, зазначених у пункті 8.4 цих умов. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника Виконавець має право на власний розсуд запропонувати спеціальні умови (знижку) при укладенні наступного Договору. Такі спеціальні умови (знижка) можуть бути запропоновані Виконавцем Замовнику якщо за Договором, який розривається, спожито не більше половини запланованих до надання Послуг.

  8.4. Договір може буди розірваний з ініціативи Виконавця у разі настання будь-якої з таких обставин:

        8.4.1. порушення Учасником правил перебування у Комплексі відпочинку;

        8.4.2. невиконання Учасником заходів безпеки, включаючи самовільний вихід з території Комплексу відпочинку;

        8.4.3. порушення Учасником розпорядку дня, дисципліни, норм поведінки у Комплексі відпочинку;

        8.4.4. грубе порушення Учасником правил поведінки, зокрема вчинення Учасником вимагання, погроз, крадіжок (у тому числі, дрібних) здійснення інших дій які можна розцінювати як хуліганські;

        8.4.5. нанесення Учасником моральної або фізичної шкоди Виконавцю чи третім особам що перебувають на території Комплексу відпочинку;

        8.4.6. пошкодження Учасником майна, що використовуватиметься у процесі надання Послуг;

        8.4.7. погіршення самопочуття такого Учасника, внаслідок чого Учасник потребує медичної допомоги.

        8.4.8. Розірвання Договору з ініціативи Виконавця здійснюється шляхом вручення Замовнику відповідного повідомлення. У такому випадку Замовник зобов’язаний прибути за викликом Виконавця, який може здійснюватися зокрема засобами телефонного зв’язку, на територію Комплексу відпочинку для отримання зазначеного у цьому пункті повідомлення Виконавця про розірвання Договору. За підсумком розірвання Договору відповідно до цього пункту Замовник є відповідальним за перевезення Учасника до місця її постійного проживання. У разі неприбуття, невиходу на зв’язок або будь-якого іншого ухилення Замовника від отримання повідомлення Виконавця про розірвання Договору, Виконавець має право направити таке повідомлення за місцем проживання Замовника, зазначеного у путівці, засобами поштового зв’язку або шляхом залучення кур’єрської служби. У такому випадку Договір вважається розірваним з дня направлення Виконавцем Замовнику повідомлення про розірвання Договору.

  9. Вирішення спорів

  9.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору або у зв’язку з їх тлумаченням вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

  9.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду згідно чинного законодавства України.

  10. Інші умови

  10.1. Даний договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

  10.2. Направлення повідомлень, передбачених Договором однією Стороною іншій Стороні здійснюється за адресою/електронною адресою такої іншої Сторони, зазначеною у Путівці.

  10.3. Укладенням Договору Замовник надає Виконавцю та усім третім особам, залученим Виконавцем для надання Послуг, безумовну згоду на:

        10.3.1. отримання Учасником Послуг, передбачених Договором;

        10.3.2. перебування (тимчасове проживання) Учасника у Комплексі відпочинку;

        10.3.3. на збирання та обробку персональних даних Замовника та Учасника, які є необхідними для виконання Договору;

  10.4. Укладенням Договору Замовник надає Виконавцю згоду на фото- та відеозйомку у процесі виконання останнім (його працівниками та/або представниками) своїх зобов’язань за Договором та надалі на використання результатів такої фото- та відео-зйомки у матеріалах рекламного характеру без будь-якого додаткового дозволу Замовника. Згода Замовника, передбачена цим пунктом, діє також і після повного виконання Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань за Договором. Зображення можуть бути використані для створення рекламних матеріалів, а також для реклами в мережі Інтернет або у друкованих матеріалах.

  Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ці умови, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції. Про зміну цих умов Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення їх на Сайті. При цьому Замовник зобов’язується відслідковувати зміни до цих умов самостійно, шляхом періодичного відвідування Сайту.

   

   

 • Умови надання послуг

  Додаток №1

  1. Місце надання Послуг (місцезнаходження комплексу відпочинку): TA1, вулиця Трулл Рд, Таунтон 4QS, Англія (далі — «Комплекс відпочинку»).

  2. Дата початку і закінчення надання Послуг літній заїзд 2023 р.:

      16.07.2023р. – 29.07.2023р.

       30.07.2023р. – 12.08.2023р.

       13.08.2023р. – 26.08.2022р.

  3. Загальна вартість Послуг зазначена на сайті https://british.camp/camps/queens-college/ і сплачується Замовником за комерційним курсом  на підставі рахунку-фактури.

  4. Обсяг послуг, які надаються:

       
   

  Послуга

  Обсяг послуги та умови її надання

   

  1. Заняття з англійської мови

   

   

   

  • загальна тривалість занять становить 35 академічних годин (одна академічна година дорівнює 45 хвилинам)
  • послуга надається у групі чисельністю 12-14 осіб
  • послуга надається на території Комплексу відпочинку за встановленим графіком, попередньо повідомленому Учаснику

   

   

  2. Проживання у Комплексі відпочинку

   

   

   

   

  • проживання Учасника у Комплексі відпочинку забезпечується у кімнатах для 3-4 осіб в окремому блоці будинку (корпусі), що розміщений на території Комплексу відпочинку;
  • до початку надання послуг здійснюється включення Учасника до відповідної групи осіб, сформованої з осіб тієї ж статі, що і Учасник, а також віку, близького до віку Учасника;
  • у кімнаті Учасника має забезпечуватись наявність та регулярне оновлення питної води, набору рушників, та постільної білизни;
  • усі санвузли мають обладнуватись окремими душовими та туалетними кабінами з розрахунку один санвузол на одну кімнату; містити необхідні гігієнічні засоби та бути розділені для осіб різної статі

   

   

   

   

  3. Харчування у Комплексі відпочинку

   

  • комплексне харчування Учасника має здійснюватися 3 рази на день; 
  • окремо надаються перекуси двічі на день;
  • комплексне харчування повинно забезпечуватись в окремій залі на території Комплексу відпочинку;
  • меню затверджується Комплексом відпочинку, проте може змінюватись за бажанням Замовника або Учасника з урахуванням потреб Учасника

   

   

  4. Групові спортивні заняття

   

   

   

   

  • послуга надається у групі чисельністю учасників 12-14 осіб
  • групові спортивні заняття здійснюються за наступними напрямами:
  • плавання в критому басейні комплексу відпочинку
   • футбол на великому полі та мініфутбол
   • флорбол та баскетбол на майданчику
   • британський крокет
   • йога або стречінг
   • волейбол, бадмінтон та інші ігрові види спорту
  • заняття проводяться під наглядом кваліфікованої особи, призначеної (погодженої з) Виконавцем

   

   

   

   

   

  5. Інші заняття

   

   

   

   

  • 2 екскурсійні дні в Лондоні
  • 2 екскурсії в місті Тонтон (регіон Сомерсет)
  • квести, розважальні та інтелектуальні заходи
  • перегляд фільмів англійською мовою
  • танцювальні та пісенні вечірні заходи
  • користування дитячим майданчиком та ігровою кімнатою
  • обладнанням для гри настільний теніс та настільний футбол
  • заняття проводяться під наглядом кваліфікованої особи, призначеної (погодженої з) Виконавцем
 • Online payment

  BRITISH CAMP Sp. z o.o
  NIP 5242956029
  PKO Bank 55102010420000810205243946
  WARSZAWA 03-216
  MODLIŃSKA 6A/222

  UCZESTNICTWO W OBOZIE BRITISH CAMP
  + Додати послугу
  payu