British camp | Privacy & Cookies

 • Privacy policy, data and cookies 🇬🇧

  Your privacy is very important to us.

  The following terms are provided to explain how we collect and use information about you so that you can make an informed choice about your use of the British Camp intranet website.

  Privacy and Data Protection

  British camp aspires to strike the right balance between your privacy and ensuring that you receive the full value of the products and services that we provide. 

  Collection and Use of Personal Data

  Personal data is not stored or collected through the website without the user’s prior knowledge and consent .

  Users have the right to know the personal information British camp holds about you and access to the information. Please contact our office to get this information: hello@british.camp

  Cookies and their use

  British Camp’s intranet uses cookies, a small piece of information that is stored on your computer under file format, to facilitate access and monitor usage by tracking URLs visited and the order in which they were accessed.

  How to manage your cookies

  Most browsers automatically accept cookies, but you can modify your browser settings to delete cookies or prevent automatic acceptance if you wish. Typically, you have the option to see what cookies you have and delete them individually, block third-party cookies or cookies from specific websites, accept all cookies, be notified when cookies are released, or refuse all cookies. Visit your browser’s “options” or “preferences” menu to change settings.

  Logs

  Logs are kept of the requests received by the British Camp website web server when they are accessed. These logs are used to analyze website usage. British camp also uses Google Analytics to analyze usage of its website.

  Each log entry includes the Internet Protocol (IP) address of the client used (usually, but not necessarily, the IP address of the personal computer used), the type of client used application (usually, but not necessarily, the type and version of the Internet browser used), the URL of the page (or object) requested, the URL of the previous page (or object) requested (required) referred to as a ‘referrer’ and may be related to this or other British camp website), and the reference number is stored in a cookie set by the British camp website (if applicable). Briitsh Camp’s logs also contain the usernames used to access restricted areas of its website. This username is neither collected nor shared with third parties.

  Briitsh camp can only associate log entries with individuals whose personal data can be linked to log entries using IP addresses, usernames, or numeric cookie references. . This is only possible for users connected directly to the British camp network (i.e. using a British Camp IP address) and users using a British camp account.

  Username and Password

  You are solely responsible for all use and protection of the confidentiality of any username and password that may be provided to you. you or you choose to use on the British Camp website. You may not share them with or transfer them to third parties.

  You must notify us immediately of any unauthorized use of these or any other breach of security relating to the British camp website that you become aware of.

 • Polityka prywatności British camp Sp. z o.o. 🇵🇱

  Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest British camp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Modlińska 6A/222, KRS: 0001003726,NIP: 5242956029, hello@british.camp

  Jeżeli są Państwo osobami, które biorą udział w obozie językowym organizowanym przez British Camp sp. z o.o.  są współadministratorami Państwa danych osobowych. Jeżeli nie są Państwo osobami, które biorą udział w kursie językowym organizowanym przez British camp, to administratorem Państwa danych osobowych jest wyłącznie ta spółka, z którą Państwo się kontaktują lub która się z Państwem kontaktuje.

  Kategorie przetwarzanych danych

  Administratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, wizerunek, PESEL, NIP), dane adresowe (np. miejsce zamieszkania) oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administratorzy przetwarzają dane (np. dane związane z płatnościami).

  Administratorzy mogą przetwarzać również dane dotyczące zdrowia, jeżeli zostały one podane przez osobę, której dane dotyczą i osoba ta wyraziła zgodę na ich przetwarzanie.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów w następujących celach:

  • Wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile zostały podane dane dotyczące zdrowia) – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • Zapewnienia najwyższych standardów jakości obsługi, w celu szkoleniowym – umożliwiającym poprawienie jakości obsługi poprzez nagrywanie rozmów z konsultantami Infolinii Administratora. Podstawą prawną jest zgoda udzielona przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
  • Prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Wypełniania obowiązków prawnych wynikającego z przepisów art. 92k ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Powyższe przepisy zobowiązują Administratora do zakładania dla Uczestników wypoczynku kart kwalifikacyjnych, które zawierają dane osobowe dzieci i młodzieży, w tym dane wrażliwe (dane dotyczące zdrowia, diety) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Źródło danych osobowych

  Administratorzy przetwarzają dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani. Każdy z Administratorów może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

  Odbiorcy danych

  Każdy z Administratorów może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

  • dostawcy usług informatycznych;
  • podmioty współpracujące przy organizacji i prowadzeniu obozów (np. koordynatorzy obozów);
  • podmioty świadczące usługi marketingowe.

  Każdy z Administratorów jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

  Każdy z Administratorów jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji. W szczególności chodzi tu o takie podmioty jak:

  • podmioty zapewniające nocleg w ramach obozów;
  • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie.

  Żaden z Administratorów nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają usługi i narzędzia informatyczne oraz świadczą usługi marketingowe. Każdy z Administratorów przekazuje dane osobowe wyłącznie do podmiotów, które należą do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

  Czas przetwarzania danych osobowych

  Każdy z Administratorów może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

  • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do każdego z Administratorów;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – do czasu cofnięcia zgody;
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z British Camp sp. z o.o. sp.k. lub British camp sp. z o.o. na adresy mailowe lub korespondencyjne podane wcześniej. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez jednego z Administratorów i skontaktują się Państwo z niewłaściwym Administratorem, Państwa wniosek lub pytanie zostanie przekazane do właściwego Administratora.

  Administratorzy zachowują prawo dokonywania niezbędnych zmian w polityce prywatności, które ogłaszane są za pośrednictwem Witryn internetowych Administratora.

   

   

 • Політика конфіденційності 🇺🇦

  Ваша конфіденційність важлива для нас.

  Наведені нижче умови пояснюють, як ми збираємо та використовуємо інформацію про вас, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір щодо використання веб-сайту British Camp.

  Конфіденційність і захист даних

  British camp прагне знайти правильний баланс між вашою конфіденційністю та забезпеченням того, щоб ви отримували повну цінність продуктів і послуг, які ми надаємо.

  Збір і використання персональних даних

  Персональні дані не зберігаються та не збираються через веб-сайт без попереднього відома та згоди користувача.

  Користувачі мають право знати особисту інформацію про себе, яку зберігає British camp, і доступ до інформації. Щоб отримати цю інформацію, зв’яжіться з нашим офісом: hello@british.camp

  Цілі обробки персональних даних

  Ваші персональні дані можуть оброблятися для наступних цілей:

  • Виконання договору або вчинення дій на Вашу вимогу до укладення договору оферти
  • Забезпечення безпеки та захисту здоров’я (якщо дані про здоров’я були надані) учасника;
  • Забезпечення найвищих стандартів якості обслуговування, з метою навчання – можливість підвищення якості обслуговування шляхом запису розмов з консультантами. 
  • Здійснення прямого маркетингу власної продукції та послуг
   Відповіді на ваші запити або листування
  • Виконання юридичних зобов’язань
  • Пред’явлення позовів або захист від позовів

  Файли cookie та їх використання

  Сайт British Camp використовує файли cookie, невеликий фрагмент інформації, який зберігається на вашому комп’ютері у форматі файлу, щоб полегшити доступ і контролювати використання шляхом відстеження відвіданих URL-адрес і порядку, в якому вони були доступні.

  Як керувати файлами cookie

  Більшість браузерів автоматично приймають файли cookie, але ви можете змінити налаштування браузера, щоб видалити файли cookie або запобігти автоматичному прийняттю, якщо бажаєте. Як правило, у вас є можливість переглянути, які файли cookie у вас є, і видалити їх окремо, заблокувати сторонні файли cookie або файли cookie з певних веб-сайтів, прийняти всі файли cookie, отримати сповіщення про випуск файлів cookie або відмовитися від усіх файлів cookie. Відвідайте меню «параметри» або «параметри» свого веб-переглядача, щоб змінити налаштування.

  Журнали

  Зберігаються також журнали запитів, отриманих веб-сервером веб-сайту British Camp під час доступу до них. Ці журнали використовуються для аналізу використання веб-сайту. British camp також використовує Google Analytics для аналізу використання свого веб-сайту.

  Кожен запис журналу містить адресу Інтернет-протоколу (IP) клієнта, який використовується (зазвичай, але не обов’язково, IP-адресу персонального комп’ютера, який використовується), тип програми, яку використовує клієнт (зазвичай, але не обов’язково, тип і версію використовуваний Інтернет-браузер), URL-адреса запитуваної сторінки (або об’єкта), URL-адреса попередньої запитуваної (обов’язкової) сторінки (або об’єкта), яка згадується як «реферер» і може бути пов’язана з цим чи іншим веб-сайтом British Camp) , а контрольний номер зберігається у файлі cookie, встановленому веб-сайтом British camp (якщо є). Журнали Briitsh Camp також містять імена користувачів, які використовуються для доступу до обмежених областей веб-сайту. Це ім’я користувача не збирається та не передається третім особам.

  Briitsh camp може пов’язувати записи журналу лише з особами, особисті дані яких можна пов’язати із записами журналу за допомогою IP-адрес, імен користувачів або числових посилань на файли cookie. . Це можливо лише для користувачів, підключених безпосередньо до мережі британського табору (тобто за допомогою IP-адреси Royal Holloway), і користувачів, які використовують обліковий запис British camp.

  Ім’я користувача та пароль

  Ви несете повну відповідальність за будь-яке використання та захист конфіденційності будь-якого імені користувача та пароля, які можуть бути надані вами та які ви вирішили використовувати на веб-сайті British Camp. Ви не можете ділитися ними або передавати їх третім особам.

  Ви повинні негайно повідомити нас про будь-яке несанкціоноване використання цих даних чи будь-яке інше порушення безпеки, пов’язане з веб-сайтом British camp, про яке вам стало відомо.